REGULAMIN ZAKUPÓW

Wyłącznym właścicielem i podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie Sklepu Internetowego Bunta.pl działającego pod adresem www.bunta.pl (zwany dalej ?Sklep internetowy?) jest: Zorgo Maria Lipiak, ul. Dąbrowskiego 22/101, 40-032 Katowice NIP: 6341054023, adres e-mail: bunta@bunta.pl, tel.: 663959530, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady prowadzenia przez Sklep internetowy działalności polegającej na sprzedaży Klientom produktów szczegółowo określonych na stronie internetowej Sklepu oraz zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz składania zamówień.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Klientem Sklepu internetowego może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zdolne do zaciągania zobowiązań we własnym imieniu i na własny rachunek.

4. Sklep internetowy zastrzega, iż zamieszone na stronie internetowej pod którą działa, zdjęcia prezentujące dostępny towar mają jedynie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd, w tym w szczególności kolor i struktura materiału mogą odbiegać od prezentowanego na zdjęciach, bowiem mogą zależeć od ustawień monitora, nasycenia kolorów itp.

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. Warunkiem przeprowadzenia transakcji sprzedaży jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia.

2. Zawartość Sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie, składa jednocześnie propozycję zawarcia umowy.

3. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub je wycofać do czasu, gdy zamówienie zostanie wysłane.

4. Przyjęcie przez Sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane automatycznie drogą mailową. Otrzymanie informacji zwierającej wygenerowane automatycznie potwierdzenie wpływu zamówienia nie jest równoznaczne z zawarciem umowy a jedynie informacją o tym, że zamówienie zostało przyjęte do weryfikacji. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie ostatecznego potwierdzenia zamówienia przez pracownika Sklepu internetowego drogą mailową. Ostateczne potwierdzenie będzie zawierało szczegółowe informacje dotyczące Sprzedającego, kupowanego towaru oraz wszelkich opłat i kosztów związanych z kupionym towarem oraz innymi opłatami i kosztami niezbędnymi do realizacji zamówienia, na które konsument musi wyrazić zgodę.

5. Wysyłając zamówienie, Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Sklepu internetowego, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) i akceptuje jej postanowienia.

6. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

7. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy.

DOSTAWA TOWARU

1. Sprzedaż w Sklepie internetowym prowadzona jest dla Kupujących z Polski oraz innych krajów, o ile Poczta Polska S.A. prowadzi do nich wysyłkę (lista: http://cennik.poczta-polska.pl/plik,1/cennik_uslug_powszechnych_w_obrocie_krajowym_i_zagranicznym_07052014.pdf).

2. Dostawa towaru dokonywana jest na adres Kupującego podany w formularzu zamówienia, za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3. Wartości opłat wyliczane są automatycznie w momencie składania zamówienia i są uzależnione od formy wyboru dostawy oraz płatności. Tabela kosztów dostawy znajduje się na stronie: Koszt i czas dostawy.

4. W chwili odbioru towaru Kupujący proszony jest o sprawdzenie, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności w obecności listonosza lub kuriera. W razie stwierdzenia, że przesyłka nie zawiera zamówionego towaru, towar jest inny niż zamówiony lub jest uszkodzony, Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sklep internetowy telefonicznie pod nr +48 501 354 874 lub pocztą elektroniczną na adres bunta@bunta.pl. Z chwilą pokwitowania na Kupującego przechodzi prawo własności towaru oraz ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód wpłaty, zaś faktura na wyraźne życzenie Kupującego. Dokument sprzedaży (dowód wpłaty albo faktura) wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i przygotowane do wysłania. W przypadku wysyłania towaru partiami, dowód wpłaty albo faktura, obejmująca daną partię, zostaje wystawiona w chwili skompletowania i przygotowania danej partii do wysyłki.

6. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie towaru w przypadku podania błędnego lub niedokładnego adresu przez Kupującego.

FORMY PŁATNOŚCI

1. Kupujący może wybrać jedną z następujących form płatności:
– przelewem bankowym: bezpośrednio na nasze konto lub poprzez system płatności online (przelew lub karta płatnicza);
– gotówką przy odbiorze: wybierając opcję odbioru osobistego w Katowicach.
O wyborze oraz konsekwencjach wyboru określonej formy płatności Kupujący zostanie dodatkowo poinformowany w ostatecznym potwierdzeniu zakupu, o którym mowa w pkt. 4 Rozdziału Zasady Dokonywania Zakupów.

2. Płatność online zawsze realizowana jest za pośrednictwem serwisu ?Przelewy 24?. W ?nalizacji zamówienia po wybraniu przycisku ?Przelewy 24? Kupujący zostanie przekierowany do strony serwisu ?Przelewy 24?, gdzie będzie mógł zdecydować się na płatność kartą lub przelewem bankowym.

3. Dane do przelewu bankowego: 33 1950 0001 2006 0005 2945 0001
Zorgo Maria Lipiak, ul. Dąbrowskiego 22/101, 40-032 Katowice.

4. W przypadku stwierdzenia braku wpłaty w przeciągu tygodnia od złożenia zamówienia, zostanie ono anulowane po wcześniejszym powiadamianiu Kupującego o zaistniałym fakcie drogą telefoniczną lub mailową, jeśli podane przez niego dane są poprawne.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od wydania rzeczy. Kupujący może posłużyć się dołączonym do Regulaminu Formularzem odstąpienia od umowy. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący ponosi koszty wysyłki zwrotnej towaru do Sprzedającego.

2. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres: Zorgo Maria Lipiak, ul. Dąbrowskiego 22/101, 40-032 Katowice lub adres mailowy: bunta@bunta.pl.

3. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

4. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: Zorgo Maria Lipiak, ul. Dąbrowskiego 22/101, 40-032 Katowice. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta.

GWARANCJA

1. Sklep internetowy rozpatruje reklamacje w terminie do 1 roku od daty zakupu artykułu. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą (wada ? zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie Sklepu internetowego, gdy produkt wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Kupujący o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Kupującemu przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiany wadliwej rzeczy na inną, bez wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami; i inaczej się zatytułuje ten dział)

OCHRONA DANYCH

1. Dane osobowe Klientów podawane podczas dokonywania zamówienia są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówień.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym, z którego korzysta Kupujący, a które uniemożliwiają Kupującemu poprawne korzystanie ze Sklepu internetowego.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów lub użytkowników Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów (nie dotyczy zamówień już potwierdzonych), wycofania niektórych towarów z oferty Sklepu internetowego (nie dotyczy zamówień już potwierdzonych) oraz wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa, w tym ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o sprzedaży konsumenckiej oraz ustawy o ochronie konsumentów.

5. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty powiadomienia Klientów o zmianie przez opublikowania ich na stronie www.bunta.pl w sposób zapewniający możliwość klientów do zapoznania się z takimi zmianami. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonania złożonych wcześniej zamówień.